Informacja o administratorach:

Informujemy, że Administratorami Twoich danych osobowych jest Gremi Media SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00–838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Rejestrowy pod numerem KRS: 0000660475 oraz Chartered Institute of Management Accountants lnstytut Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, lok. 5.11.03, 00—120 Warszawa, wpisany w rejestrze prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000398639, NIP: 1070020385, REGON: 145838423.

Celem przetwarzania Twoich danych (imię, nazwisko, adres email, stanowisko, numer telefonu) oraz wizerunku jest realizacja V edycji Kongresu CFO STRATEGY & INNOVATION SUMMIT 2022, świadczenie usług drogą elektroniczną oraz działania marketingowe dotyczące produktów spółki Gremi Media oraz Chartered Institute of Management Accountants odział w Polsce.

Zarejestrowane materiały będą prezentowane w serwisach internetowych Administratora, na kontach Administratora w serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) oraz materiałach dokumentujących przebieg wydarzenia. Zarejestrowane materiały wideo oraz zdjęcia będą przechowywane do momentu ich zarchiwizowania nie dłużej niż 25 lat.

W związku z przetwarzaniem tych danych przysługują następujące prawa: 

  • dostęp do danych, w tym uzyskania kopii danych, 
  • żądanie sprostowania danych, 
  • usunięcie danych (w określonych sytuacjach), 
  • wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
  • ograniczenie przetwarzania danych. 

W zakresie w jakim dane są przetwarzane w ramach świadczonej usługi (dane niezbędne do świadczenia usługi) można także skorzystać z: 

  • prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 

W celu skorzystania z powyższych praw w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Gremi Media S.A. udostępniamy następujące kanały komunikacji: FORMA PISEMNA / Adres: 

Gremi Media SA, ul. Prosta 51, 00–838 Warszawa 

POCZTA ELEKTRONICZNA / Adres email:
dane_osobowe@rp.pl 

W celu skorzystania z powyższych praw w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Chartered Institute of Management Accountants odział w Polsce. udostępniamy następujące kanały komunikacji: FORMA PISEMNA / Adres: 

Chartered Institute of Management Accountants odział w Polsce, ul. Złota 49 lok. 5.11.03, 00-120 Warszawa 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w celu profilowania oraz nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Odbiorcą danych będą lub mogą być podmioty zapewniające obsługę obchodów 100-lecia oraz obsługę informatyczną Administratora, a także przewidziane prawem podmioty administracji państwowej (Policja, Prokuratura, Sądy, itp.)